TM-System

Tomáš Michlík DiS.

TM-System - Tomáš Michlík DiS.

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení:

Ke dnešnímu dni prohlašujeme, že dodavatel TM-system – zastoupená: Tomáš Michlík, DiS., Karlovarská 1469, 363 01 Ostrov ič: 75968533

• nebyl pravomocně odsouzen (dle § 53 odst.1 písm. a) a b)), viz výpis z evidence Rejstříku trestů,
• nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. c),
• není na jeho majetek prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku nebo vůči němu není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (§ 53 odst. 1 písm. d),
• není v likvidaci (§ 53 odst. 1 písm. e),
• nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. f),
• nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. g),
• nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. h),
• nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů (§ 53 odst. 1 písm. i),
• není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (§53 odst. 1 písm. j.)
V Ostrově ……….
Tomáš MICHLÍK, DIS. – majitel
Karlovarská 1469
36301 Ostrov
777 88 44 70, info@tm-system.cz

Toto čestné prohlášení podáváme v souvislosti se soutěžemi dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a požadavky zadavatelů výběrových řízení.